Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Få ordning på dokumentationen

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal där vi utforskar vad vi kan hjälpa er med

Kontakta

Dokumentera EU AB definierar ett hållbart företag som ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. För oss handlar hållbart företagande bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa påverkan på miljön. Vi gör mer än vad bara lagar och regler säger, och tar vårt ansvar för en hållbar utveckling på allvar. I vårt arbete inspireras vi av Sveriges miljömål samt Agenda 2030 och dess globala mål för en hållbar utveckling.

Dokumenteras hållbarhetsarbete vilar på tre pelare:

 • Ekonomisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Att ta ansvar för samhällets ekonomiska hållbarhet handlar om att använda och vårda resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. För Dokumenteras del innebär det - förutom att värna miljön - att säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten för vårt företag. För oss är det självklart att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. I detta arbete vägleds vi av följande riktlinjer:

 • Vi undviker ekonomiska beslut som riskerar företagets framtid och vi väljer att växa organiskt.
 • Vi agerar ansvarsfullt, korrekt och med full transparens.
 • Vi värdesätter ärlighet, öppenhet och etik i alla affärsrelationer. Vi håller löften och behandlar både medarbetare, kunder, partner och andra med respekt.
 • Vi tar avstånd från alla former av mutor, bestickning och korruption. Vi har en policy för motverkande av korruption med tydliga regler kring gåvor, resor och måltider.
 • Vi följer gällande lagar och andra krav relaterade till hälsa och säkerhet. Vi lägger stor vikt vid konfidentialitet och informationssäkerhet, och hanterar våra kunders material och information på ett ansvarsfullt och tryggt sätt. Hantering av information regleras i vår policy för informations- och IT-säkerhet.
 • Vi verkar för sund konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Vår information till kunder är tydlig och aldrig medvetet vilseledande.

Social hållbarhet

Att ta ansvar för samhällets sociala hållbarhet handlar om att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, och där allas lika värde är en självklarhet. Vi på Dokumentera vill bedriva vår verksamhet som en god samhällsmedborgare. Vi tar hänsyn till våra medmänniskor - oavsett om de är medarbetare, kunder, partner eller på andra sätt påverkas av vårt företag. I detta arbete vägleds vi av följande riktlinjer:

 • Vi värnar om en kultur där var och en får vara sig själv som person och där vi delar med oss av kunskap samt information och hjälper varandra.
 • Vi vill erbjuda en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för alla våra medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Hos oss råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och sexism.
 • Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, och tar hänsyn till hälsofrämjande aspekter i vårt dagliga arbetssätt och vid förändringar i organisationen. Vi erbjuder trygga arbetsplatser - i egna lokaler och hos kund. Vår hälsopolicy förbättrar förutsättningarna för våra medarbetare att leva ett hälsosamt liv.
 • Vi vill erbjuda våra medarbetare en arbetssituation som möjliggör balans i livet och främjar personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar våra medarbetare att förkovra sig och har en utarbetad kompetensutvecklingspolicy.
 • Vi vill ha engagerade medarbetare som känner sig delaktiga. Vi tror på korta beslutsvägar och uppmuntrar till egna initiativ.
 • Vi tror på trygga anställningsförhållanden och tillämpar kollektivavtal.
 • Vi prioriterar rättvisemärkta produkter för att säkerställa att vi tar vårt ansvar även globalt, och att vi inte indirekt bidrar till att människor utnyttjas.

Ekologisk hållbarhet

Att ta ansvar för vår planets ekologiska hållbarhet handlar om att integrera omsorgen om miljön i det dagliga arbetet. Vi på Dokumentera vill bidra till en långsiktigt hållbar miljö genom att eftersträva så låg miljöpåverkan som möjligt - för att jordens resurser ska räcka även till kommande generationer. I detta arbete vägleds vi av följande riktlinjer: Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår förbrukning av energi och vatten, och strävar efter att använda energikällor som är så effektiva och har så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi mäter och följer upp vår förbrukning regelbundet och systematiskt.

 • Vi återvinner och sopsorterar så gott vi kan, och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Vid inköp av livsmedel försöker vi välja närproducerat efter säsong. Vi föredrar ekologiska och biodynamiska alternativ.
 • Vi tar hänsyn till transportvägar och mängden avfall vid inköp av livsmedel, varor och tjänster.
 • Vi prioriterar varor och tjänster som är märkta utifrån kriterier för miljömässig hållbarhet och tredjepartscertifierade, samt energisnåla.
 • Vi strävar ständigt efter att minska vår användning av förbrukningsmaterial och att producera mindre avfall.
 • Vi väljer färdmedel för transport och resor med hänsyn till miljöpåverkan. Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda kollektiva färdmedel och cykel.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att intressera sig för och engagera sig i miljöfrågor.