Process- och rutinbeskrivningar

Organisationer fungerar genom ett antal verksamhetsprocesser där varje process består av en mängd rutiner. De kan ha växt fram spontant och stegvis eller designats som helhet efter en noggrann analys.

Oavsett hur de har skapats i din verksamhet, finns det mycket att vinna på att dokumentera processerna såväl som rutinerna. För det första skingrar det oklarheter och tvetydigheter kring hur jobbet ska göras och i vilken ordning, vilket ökar både effektivitet och kvalitet. För det andra underlättar det introduktionen av nyanställda – de kommer snabbare upp i full produktivitet och risken för dyrbara misstag minskar. För det tredje ger dokumentationen dig ett nuläge kring hur verksamheten bedrivs och fungerar vilket är ovärderligt inför en utveckling och effektivisering av processerna.

Dokumentera har genomfört flera uppdrag som rör dokumentation av verksamhetsprocesser. Ofta är uppdragen avgränsade till en viss del av verksamheten som uppdragsgivaren ser störst behov av att skapa ordning i, exempelvis utveckling av produktionsprocessen eller försäljningsprocessen. Många av våra konsulter har omfattande erfarenheter som projektledare och kan ta ett helhetsansvar för utvecklingsprojekt.

Vi arbetar med